Skip to main content

Sumario do DOG de 18 de marzo de 2005

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

* CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
· Orde pola que se convocan axudas ás universidades galegas para a organización de congresos, simposios, xornadas e similares que favorezan a proxección universitaria, tanto no ámbito local como no nacional e internacional.
· Orde pola que se aproban as bases que rexerán o concurso público de axudas ao estudo e accións de apoio económico aos estudantes universitarios e se anuncia a súa convocatoria, correspondente ao curso académico 2004-2005.

* CONSELLERÍA DE POLÍTICA AGROALIMENTARIA E DESENVOLVEMENTO RURAL
· Orde pola que se modifica o regulamento da denominación de orixe Valdeorras e do seu consello regulador.
· Orde pola que se amplía a dotación orzamentaria para a concesión de axudas a superficies, primas gandeiras e prima láctea, convocadas pola Orde que se cita.

* CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS
· Orde pola que se regula a concesión de axudas para o desenvolvemento nas zonas dependentes da pesca de pequenas empresas de servizos, turísticas e artesanais de actividades produtivas vinculadas ao mar.
· Resolución da Dirección Xeral de Innovación e Desenvolvemento Pesqueiro pola que se adxudican as bolsas para a formación de persoal especialista en temas de investigación mariña correspondentes ao programa de recursos humanos do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica, convocadas no anexo I da Orde que se cita.

* CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS
· Orde pola que se establecen as bases reguladoras dos programas para o fomento da estabilidade no emprego, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2005.
· Orde pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2005.
· Orde pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2005 os incentivos á contratación dirixidos a favorecer a conciliación da vida laboral e familiar.
· Orde pola que se establecen as bases reguladoras dos programas para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade cofinanciados polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2005.
· Orde pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación por conta allea como medida de mellora da empregabilidade de colectivos desfavorecidos, cofinanciados polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria.

* AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
· Resolución pola que se fai público o contido das bases reguladoras das subvencións aos proxectos innovadores de desenvolvemento rural, e se convocan as subvencións correspondentes ao ano 2005.

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

* SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
· Resolución da División de Recursos Humanos pola que se anuncia a resolución provisional do segundo procedemento de provisión de determinadas categorías do proceso extraordinario de consolidación de emprego deste organismo.

VI. ANUNCIOS

a) Da Administración Autonómica

* CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
· Resolución da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria pola que se anuncia, polo sistema de concurso de procedemento aberto, a contratación da subministración de equipamento para os ciclos formativos de fabricación mecánica que se imparten nos centros docentes dependentes desta consellería.
· Resolución da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria pola que se anuncia, polo sistema de concurso de procedemento aberto, a contratación da subministración de material de artes gráficas e servizos socioculturais para os ciclos formativos que se imparten nos centros docentes dependentes desta consellería.
· Resolución da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria pola que se anuncia, polo sistema de concurso de procedemento aberto, a contratación da subministración de material de hostalaría e turismo para os ciclos formativos que se imparten nos centros docentes dependentes desta consellería.
· Resolución da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria pola que se anuncia, polo sistema de concurso de procedemento aberto, a contratación da subministración de material de electricidade e electrónica para os ciclos formativos que se imparten nos centros docentes dependentes desta consellería.

* CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS
· Resolución da Dirección Xeral de Estruturas e Mercados da Pesca pola que se anuncia a contratación de servizos.

* INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
· Resolución de inicio de trámites de exclusión da expropiación para a 3ª etapa, fase A do Plan parcial do solo residencial de San Paio de Navia.

* INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
· Resolución pola que se anuncia concurso público aberto para a contratación do servizo de mantemento integral do edificio deste organismo en Santiago de Compostela e da súa sede en Ourense.

* SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
· Resolución da División de Recursos Humanos pola que se emprazan as partes interesadas no recurso contencioso-administrativo interposto pola persoa que se menciona no proceso extraordinario de consolidación de emprego previsto na Lei 16/2001, da categoría de terapeuta ocupacional.

b) Da Administración Local

* CONCELLO DE GUITIRIZ
· Anuncio
* CONCELLO DE LUGO
· Anuncio.

* DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
· Resolución pola que se convoca un concurso, con procedemento aberto, para a contratación dos servizos de coordinación e xestión de premios convocados pola deputación para o ano 2005.
· Resolución pola que se convoca concurso, con procedemento aberto, para a contratación da consultoría e asistencia consistente na supervisión de proxectos desta deputación.
· Anuncios de concurso
· Anuncio de poxa, con procedemento aberto, para a contratación das obras incluídas no Plan de Travesías 2004, 1ª fase.

Gabinete de Comunicación da Xunta de Galicia