Skip to main content

Resumo DOG de 15 de abril de 2005

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

* CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
· Orde pola que se desenvolve o Decreto 392/2003, do 23 de outubro, no referente á creación das academias de Galicia e o seu rexistro xeral, así como o procedemento de inscrición nel.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

* CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
· Orde pola que se integra determinado persoal funcionario da Administración da Xunta de Galicia nas escalas de inspección de consumo de Galicia.
· Resolución pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 31 de marzo de 2005, polo que se aproba a nova relación de postos de traballo da Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local.

* CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA
· Decreto polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de trazado acondicionamento da estrada OU-101 Ourense-Maceda, treito: A Granxa-parque tecnolóxico, clave que se cita.

* CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
· Resolución pola que se ordena a publicación do acordo entre esta consellería e as organizacións patronais e sindicais do ensino privado concertado da Comunidade Autónoma de Galicia sobre a paga extraordinaria por antigüidade na empresa.

* CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO
· Orde pola que se fixan os prezos de venda ao público de diversas publicacións desta consellería.

* CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E ADMINISTRACIÓN LOCAL
· Decreto polo que se aproba o escudo do Concello de Baiona (Pontevedra).
· Decreto polo que se aproba a agrupación voluntaria dos concellos de Cualedro e Monterrei, da provincia de Ourense, para o sostemento en común da praza de secretaría-intervención.

* CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
· Decreto polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación, para efectos de expropiación forzosa, dos bens e dereitos afectados polas obras de abastecemento aos concellos de Cervo e Burela. Cervo e Burela (Lugo), de clave que se cita.
· Decreto polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación, para efectos de expropiación forzosa, dos bens e dereitos afectados polas obras de defensa de enchentes do río Sar en Padrón (A Coruña). Treito: acondicionamento do leito existente desde a ponte de Meana ata o de Estramundi. Desagregamento 1ª fase. Padrón (A Coruña), de clave que se cita.

* CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS
· Resolución da Delegación Provincial de Pontevedra pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da táboa revisada 2004 e táboa salarial 2005 do convenio colectivo do sector da carpintaría, ebanistaría e actividades afíns.
· Resolución da Delegación Provincial de Pontevedra pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial para o ano 2004 do convenio colectivo do sector da construción.
· Resolución da Delegación Provincial de Pontevedra pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da táboa salarial definitiva 2004, táboa salarial 2005 e calendario laboral 2005, do convenio colectivo do sector de derivados do cemento.

* AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
· Resolución pola que se convoca o Premio Agader ao embelecemento do medio rural galego correspondente ao ano 2005.

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

* CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
· Corrección de erros.
· Orde pola que se nomean os membros do tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia (grupo A), escala de veterinarios.
· Resolución da Dirección Xeral da Función Pública pola que se elevan a definitivas as relacións de admitidos e excluídos no concurso 2/2004, para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración especial da Xunta de Galicia, convocado por Orde.
· Resolución do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso ao corpo de xestión de Administración da Xunta de Galicia (grupo B), convocado por Orde pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do primeiro exercicio da fase de oposición.

* CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
· Corrección de erros.
· Resolución da Dirección Xeral de Persoal pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos do proceso selectivo para ingreso no corpo de mestres, así como a adquisición de novas especialidades.

* CONSELLERÍA DE SANIDADE
· Orde pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nos servizos centrais desta consellería.

* CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS
· Orde pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de varios postos vacantes nesta consellería.

V. ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

* XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E INSTRUCIÓN NÚMERO CINCO DE FERROL
· Cédula de notificación.

VI. ANUNCIOS

a) Da Administración Autonómica

* CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA
· Resolución da Secretaría Xeral da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda pola que se anuncia a licitación, polo sistema de concurso público e procedemento aberto, para a contratación da subministración de catro servidores.
· Resolución pola que se anuncia a licitación da poxa aberta das obras de clave que se cita.
· Resolución pola que se anuncia a licitación do concurso aberto da obra de clave que se cita.

* CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO
· Acordo da Delegación Provincial de Ourense polo que se somete a información pública a petición de autorización e declaración de utilidade pública, en concreto, da instalación eléctrica que se cita.
· Acordo da Delegación Provincial da Coruña polo que se somete a información pública a petición de declaración de utilidade pública, en concreto, da instalación eléctrica que se cita.
· Resolución da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas pola que se autorizan as instalacións electromecánicas, se aproba o proxecto de execución, se inclúen no réxime especial de produción eléctrica e se declaran de utilidade pública, en concreto, as instalacións do proxecto do parque eólico de Graiade.
· Resolución da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do Parque Eólico Sabucedo, no concello de Ourol (Lugo), promovido pola empresa Eólicos do Morrazo, S.L.
· Resolución da Delegación Provincial de Lugo pola que se somete a información pública para estudo ambiental, autorización, declaración, en concreto, de utilidade pública, aprobación do proxecto de execución e proxecto sectorial das instalacións que comprende o proxecto Parque Eólico Farrapa I (fase I).

* CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO
· Resolución pola que se anuncia a licitación, mediante procedemento aberto por concurso e trámite urxente, da subministración de equipamentos informáticos e software de base para a rede de bibliotecas de Galicia.
· Cédula da Delegación Provincial da Coruña pola que se notifica a proposta de Resolución ditada no expediente sancionador da Coruña que se cita, por infracción leve en materia de turismo.

* CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS
· Orde pola que se autoriza a transmisión inter vivos da concesión da batea A.S.C. II.
· Orde pola que se autoriza a transmisión mortis causa da concesión da batea Revoltosa IV.
· Orde pola que se autoriza a transmisión inter vivos da concesión da batea Coli I.
· Orde pola que se autoriza a transmisión inter vivos da concesión da batea Casas.

* CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
· Anuncio da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental polo que se somete a información pública a solicitude de autorización ambiental integrada da instalación dunha planta de tratamento de subprodutos cárnicos en Cerceda (A Coruña), promovida por Gestora de Subproductos de Galicia, S.L. (Gesuga).

* ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA
· Resolución pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto e adxudicación por concurso, tramitación urxente, das obras que se citan.


* SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
· Resolución da Dirección Xerencia do Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo pola que se anuncia a contratación, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, mediante concurso, do expediente que se cita para a prestación do servizo de dietética na cociña do Hospital Xeral de Lugo.
· Resolución da División de Recursos Humanos pola que se emprazan as partes interesadas no recurso contencioso-administrativo interposto por Pilar Ferro Fernández.
· Resolución da Dirección Xerencia do Hospital da Costa de Burela pola que se anuncia a contratación, polo sistema de concurso público e procedemento aberto, do expediente que se cita do servizo de realización de probas analíticas en laboratorio externo para este hospital.
· Resolución da Dirección Xerencia do Hospital da Costa de Burela pola que se anuncia a contratación, polo sistema de concurso público e procedemento aberto, do expediente que se cita de subministración sucesiva de alimentos para o servizo de cociña deste hospital.
· Resolución da División de Recursos Humanos pola que se emprazan as partes interesadas no recurso contencioso-administrativo interposto por Sebastián Blanco Fernández no proceso extraordinario de consolidación de emprego previsto na Lei 16/2001, do 21 de novembro, da categoría de facultativo especialista de área de Pediatría de atención primaria.
· Resolución da División de Recursos Humanos pola que se emprazan as partes interesadas no recurso contencioso-administrativo interposto por Antonino Fontaiña López no proceso extraordinario de consolidación de emprego previsto na Lei 16/2001, do 21 de novembro, da categoría de ATS/DUE.
· Resolución da Xerencia Xeral do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela pola que se anuncia concurso público para a contratación do servizo de inspeccións periódicas e mantemento preditivo das áreas críticas do complexo, mediante procedemento aberto e ordinario.
· Resolución da Xerencia Xeral do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela pola que se anuncia concurso público para a contratación da subministración de cadeiras de brazos ergonómicas para pacientes, mediante procedemento aberto e ordinario.

b) Da Administración Local

* CONCELLO DE CEE
· Anuncio.

* CONCELLO DE GONDOMAR
· Anuncio.

* CONCELLO DE LUGO
· Anuncio.

* CONCELLO DE OUTEIRO DE REI
· Anuncio.

* CONCELLO DE PONTEVEDRA
· Resolución pola que se anuncia a licitación para a contratación das obras incluídas no proxecto de supresión de barreiras arquitectónicas 2004.
· Resolución pola que se anuncia a licitación para a contratación das obras incluídas no proxecto de actuación número 9 de mobilidade peonil: ponte da avenida de Vigo.
· Resolución pola que se anuncia a licitación para a adxudicación, mediante concurso, das obras de urbanización da U.A. 16 do Plan Xeral de Ordenación Urbana cuartel de Campo longo.
· Resolución pola que se anuncia a licitación para a contratación das obras incluídas no proxecto de urbanización da rúa Padre Luís e o contorno do museo de Pontevedra.

c) Outros Anuncios

* ANDARES OURENSE, S. COOP. LTDA.
· Anuncio de reactivación.
Gabinete de Comunicación da Xunta de Galicia