Skip to main content

Resumo DOG de 26 de abril de 2005

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

* PRESIDENCIA
· Decreto de disolución do Parlamento de Galicia e de convocatoria de eleccións.

* CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
· Decreto polo que se fixan as gratificacións e indemnizacións que percibirán os membros da Administración electoral en Galicia e o persoal ao seu servizo así como os xuíces de primeira instancia ou de paz, representantes da Administración da Comunidade Autónoma nas mesas electorais así como persoal dos servizos centrais da Xunta de Galicia co gallo das eleccións ao Parlamento de Galicia de 2005.
· Decreto polo que se establecen normas sobre os medios materiais que se utilizarán nas eleccións ao Parlamento de Galicia de 2005.

* CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA
· Decreto polo que se regulan os servizos de transporte público a lugares de lecer.

* CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO
· Decreto polo que se regula o réxime xurídico da xestión do servizo público de televisión dixital na Comunidade Autónoma de Galicia.

II. AUTORIDADES E PERSOAL

b) Nomeamentos:

* CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS
· Resolución da Dirección Xeral de Relacións Laborais pola que se publica a composición dos vogais dos comités provinciais de Seguridade e Saúde Laboral.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

* CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA
· Decreto polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de trazado acondicionamento da estrada LU-152 Ferreira-Foz.
· Decreto polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción acondicionamento da estrada PO-342 Virxe do Camiño-Cela. Treito: Virxe do Camiño-Mosende.

* CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS
· Orde pola que se establecen as bases reguladoras do procedemento de aboamento de cotas á Seguridade Social a traballadores que percibían a prestación por desemprego na súa modalidade de pagamento único e se procede á súa convocatoria para o ano 2005.
· Resolución da Delegación Provincial de Pontevedra pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial para o ano 2005 do convenio colectivo da empresa Estacionamientos y Servicios, S.A.
· Resolución da Delegación Provincial de Pontevedra pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da táboa salarial para o ano 2005 do convenio colectivo do sector de comercio de materiais de construción e saneamento.
· Resolución da Delegación Provincial de Pontevedra pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo sobre a interpretación do artigo 19 do convenio colectivo da empresa Paradores de Turismo de España, S.A., no seu centro de traballo de Tui.

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

* CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
· Orde pola que se resolve convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Asesoría Xurídica da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.
· Orde pola que se anuncia convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.
· Orde pola que se anuncia convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.
· Resolución do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso á categoría 16 (condutor/a), do grupo IV do persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais da fase de concurso das quendas de promoción interna e cambio de categoría e de acceso libre.

* CONSELLERÍA DE SANIDADE
· Corrección de erros.

VI. ANUNCIOS

a) Da Administración Autonómica

* CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA
· Resolución da Secretaría Xeral da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda pola que se dá publicidade do resultado de varias adxudicacións.

* CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO
· Acordos da Delegación Provincial da Coruña polos que se someten a información pública as peticións de autorización e as aprobacións dos proxectos de execución das instalacións eléctricas que se citan.
· Resolucións da Delegación Provincial de Pontevedra polas que se someten a información pública as peticións de autorización das instalacións eléctricas que se citan.
· Resolucións da Delegación Provincial de Pontevedra polas que se someten a información pública as peticións de autorización, aprobación dos proxectos de execución e declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións eléctricas que se citan.
· Resolucións da Delegación Provincial da Coruña polas que se autorizan e se aproban os proxectos de execución das instalacións eléctricas que se citan.
· Resolucións da Delegación Provincial de Lugo polas que se someten a información pública as peticións de autorización das instalacións eléctricas que se citan.
· Cédula da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas pola que se lles notifica aos interesados que se mencionan no anexo a apertura do trámite de compatibilidade entre os distintos intereses públicos concorrentes no espazo proxectado para a implantación do Parque Eólico Fonteavia 2ª fase.
* CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO
· Resolución pola que se anuncia a contratación, por concurso público e sistema aberto, da subministración e instalación de 10 transmisores de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.
· Resolución pola que se anuncia a contratación, por concurso público e sistema aberto, da subministración de dous receptores de medidas de DVB-T.
· Resolución pola que se anuncia a contratación, por concurso público, sistema aberto e procedemento urxente, da subministración e instalación de cableado para as bibliotecas municipais galegas, dentro do programa Internet nas Bibliotecas, cofinanciado con fondos Feder.
· Resolución pola que se anuncia a contratación, por concurso público, sistema aberto e procedemento urxente, da asistencia para a promoción do uso da internet nas bibliotecas públicas galegas, cofinanciado con fondos Feder.

* CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS
· Orde pola que se acorda a denegación da prórroga e extinción de diversas concesións administrativas que amparan os parques de cultivo de moluscos da zona do Carril, distrito marítimo de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).
· Resolución da Delegación Territorial de Lugo pola que se fai pública a declaración de impacto ambiental da ampliación dunha granxa mariña en Xove (Lugo), propiedade de Insuamar, S.L.

* CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
· Resolución da Secretaría Xeral da Consellería de Medio Ambiente pola que se anuncia a licitación, polo sistema de concurso público e procedemento aberto, para a contratación da obra de adecuación e selaxe do vertedoiro de RSU de Paradela (Lugo) (confinanciada con fondos Feder).
· Resolución da Secretaría Xeral da Consellería de Medio Ambiente pola que se anuncia a licitación, polo sistema de concurso público, procedemento aberto e trámite de urxencia, para a contratación dos servizos que se citan.
· Resolución da Secretaría Xeral da Consellería de Medio Ambiente pola que se anuncia a licitación, polo sistema de concurso público e procedemento aberto, para a contratación dunha subministración e entrega de contedores para a elaboración de compost doméstico.
· Resolución da Secretaría Xeral da Consellería de Medio Ambiente pola que se anuncia a licitación, polo sistema de concurso público e procedemento aberto, para a contratación da obra de construción dun paso para peixes na presa do Rei, concello de Narón (A Coruña).

* CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS
· Cédula da Delegación Provincial de Pontevedra pola que se fai pública a Resolución de revogación das axudas de incentivos á contratación indefinida con orixe en plans empresariais de incremento da estabilidade laboral do expediente administrativo que se cita.
· Cédula da Delegación Provincial de Pontevedra pola que se fai pública a Resolución de revogación das axudas de incentivos á contratación indefinida con orixe en plans empresariais de incremento da estabilidade laboral do expediente administrativo que se cita.
· Cédula da Delegación Provincial de Pontevedra pola que se fai pública a Resolución de revogación das axudas de incentivos á contratación indefinida con orixe en plans empresariais de incremento da estabilidade laboral do expediente administrativo que se cita.
· Cédula da Delegación Provincial de Pontevedra pola que se fai pública a Resolución de revogación das axudas de incentivos á contratación indefinida con orixe en plans empresariais de incremento da estabilidade laboral do expediente administrativo que se cita.
· Cédula da Delegación Provincial de Pontevedra pola que se fai pública a Resolución de aceptación da renuncia ás axudas a empresarios sen asalariados pola contratación do seu primeiro traballador fixo do expediente administrativo que se cita.
* ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA
· Resolución pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto e adxudicación por concurso, tramitación ordinaria, do contrato de subministración que se cita.
· Cédula pola que se notifica resolución de procedemento administrativo sancionador do expediente 81/2004, devolta polo servizo de correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar.

* SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
· Resolución da Dirección Provincial da Coruña pola que se fai pública a adxudicación definitiva do concurso público que se cita e que ten por obxecto a contratación do servizo de limpeza dos locais da dirección provincial.

* UNIVERSIDADE DE VIGO
· Resolución pola que se anuncia concurso público, procedemento aberto, mediante tramitación ordinaria, para a contratación da xestión do servizo que a continuación se indica.

b) Da Administración Local

* CONCELLO DE CALDAS DE REIS
· Anuncio de oferta de emprego público 2005.

* CONCELLO DO CARBALLIÑO
· Anuncios de licitación.

* CONCELLO DE CERCEDA
· Anuncio de licitación de obra.

* CONCELLO DA CORUÑA
· Anuncio de información pública do expediente de expropiación da casa número 39 da rúa Faro.

* CONCELLO DA ILLA DE AROUSA
· Anuncio.

* CONCELLO DE LUGO
· Anuncio.

* CONCELLO DE MEIS
· Aprobación inicial da modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal.

* CONCELLO DE MOS
· Anuncio de exposición pública.

* CONCELLO DE NIGRÁN
· Anuncio de licitación.

* CONCELLO DE OUTEIRO DE REI
· Anuncio.

* CONCELLO DO PORRIÑO
· Anuncio da aprobación inicial do estudo de detalle presentado por Genentech España, S.L. para a ordenación de volumes.
* CONCELLO DE RÁBADE
· Información pública.

* CONCELLO DE RIBADUMIA
· Anuncio.

* CONCELLO DE RIBEIRA
· Anuncio.

* CONCELLO DE SANXENXO
· Anuncio de aprobación inicial do estudo de detalle presentado por Dosemas, S.L. para ordenación de volumes en parcela sita na Lanzada-Noalla.

* DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
· Resolución pola que se anuncia o concurso para a contratación do servizo de organización das festas da bicicleta e marchas populares do ano 2005.
· Resolución pola que se anuncia o concurso para a contratación do servizo de limpeza do pazo provincial.
· Resolución pola que se anuncia o concurso para a subministración de gasóleo A para abastecer os vehículos e as máquinas do parque de maquinaria no ano 2005.

* MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DO VAL MIÑOR
· Anuncio de licitación.
Gabinete de Comunicación da Xunta de Galicia