Skip to main content

Comisiones permanentes

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
Mesa
Presidente Tomé Roca, José PSdG
Vicepresidente 1º BNG
Secretario Baamonde Díaz, Agustín PP

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
Mesa
Presidente PSdG
Vicepresidente 1º BNG
Secretario Rojo Noguera, Pilar PP

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos
Mesa
Presidente PP
Secretario Lobeira Domínguez, Bieito BNG

Comisión 4.ª, Educación e Cultura
Mesa
Presidente Lobeira Domínguez, Bieito BNG
Vicepresidente 1º Acuña do Campo, María del Carmen PSdG
Secretario López-Chaves Catro, Ignacio Javier PP

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
Mesa
Presidente Cerviño González, Francisco PSdG
Vicepresidente 1º PP
Secretario BNG

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
Mesa
Presidente BNG
Vicepresidente 1º Gallego Lomba, José Manuel PSdG
Secretario PP

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
Mesa
Presidente Pontón Mondelo, Ana Belén BNG
Vicepresidente 1º PP
Secretario PSdG

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo
Mesa
Presidente Pose Mesura, Modesto PSdG
Vicepresidente 1º BNG
Secretario Mato Otero, Beatriz PP

9 Comisión Estatuto dos Deputados
Mesa
Presidente BNG
Vicepresidente 1º Sestayo Doce, Beatriz PSdG
Secretario López-Chaves Catro, Ignacio Javier PP

10 Comisión de Peticións
Mesa
Presidente PSdG
Vicepresidente 1º Paz Franco, María Tereixa BNG
Vicepresidente 2º PP
Secretario López Vidal, Pablo Xabier PSdG
Vicesecretario Baltar Blanco, José Manuel PP

11 Comisión do Regulamento
Mesa
Presidente PSdG
Vicepresidente 1º Paz Franco, María Tereixa BNG
Vicepresidente 2º PP
Secretario López Vidal, Pablo Xabier PSdG
Vicesecretario Baltar Blanco, José Manuel PP

12 Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Compañía da RTVG
Mesa
Presidente Burgo López, María de la Concepción PSdG
Vicepresidente 1º BNG
Secretario Santalices Vieira, Miguel Ángel PP

13 Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas
Mesa
Presidente Meijón Couselo, Guillermo Antonio PSdG
Vicepresidente 1º BNG
Secretario Balseiro Orol, José Manuel PP

14 Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos Europeos
Mesa
Presidente Sestayo Doce, Beatriz PSdG
Vicepresidente 1º BNG
Secretario PP

Rúa do Hórreo, 63 - 15702 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408