Skip to main content

Sumario DOG de 4 de abril de 2005

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

* PRESIDENCIA
· Decreto polo que se declara loito oficial en Galicia con motivo do falecemento de Súa Santidade o Papa Xoán Paulo II.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

* CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA
· Orde pola que se establecen as condicións da emisión de obrigas da Comunidade Autónoma de Galicia por importe de 200 millóns de euros.

* CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS
· Resolución da Delegación Provincial da Coruña pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo da Confraría de Pescadores da Coruña.

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

* CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
· Orde pola que se resolve convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia.
· Orde pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo na Asesoría Xurídica da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda.
· Resolución do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso ás categorías 002 e 105 do grupo III de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia pola que se fan públicas as puntuacións definitivas da fase de concurso da quenda de promoción interna e cambio de categoría e acceso libre da categoría 002 (xefe/a de administración e outras).

* CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
· Resolución do 21 de marzo de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se fai pública a lista provisional de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas e profesores técnicos de formación profesional e procedemento de adquisición de novas especialidades polos funcionarios dos anteditos corpos na Comunidade Autónoma de Galicia.

* CONSELLERÍA DE SANIDADE
· Corrección de erros.

* SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
· Resolución da División de Recursos Humanos pola que se declaran, con carácter definitivo, os aspirantes admitidos e excluídos á entrevista da fase de provisión do proceso extraordinario de consolidación de emprego da categoría de médico de urxencias hospitalarias, e se lles convoca para a súa realización.
V. ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

* TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA (SALA DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA)
· Edicto.

* AUDIENCIA PROVINCIAL DA CORUÑA (SECCIÓN TERCEIRA)
· Edicto.

VI. ANUNCIOS

a) Da Administración Autonómica

* CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA
· Corrección de erros.

* CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA
· Resolución do Servizo Provincial de Estradas da Coruña pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación dos bens afectados polas obras de construción da nova ponte sobre o ferrocarril na AC-960, clave que se cita, termo municipal de Boqueixón.
· Resolución do Servizo Provincial de Estradas de Ourense pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación -trámite de urxencia-, para a expropiación dos bens e dereitos afectados polas obras do acondicionamento da estrada OU-310 Verín-Soutochao. Treito A-52-Vilardevós. Clave que se cita. Termos municipais de Verín e Vilardevós.
· Resolución pola que se anuncia a licitación do concurso polo procedemento aberto, das asistencias técnicas de clave que se cita.

* CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO
· Acordos da Delegación Provincial da Coruña polos que se someten a información pública as peticións de autorización e as aprobacións dos proxectos de execución das instalacións eléctricas que se citan.
· Resolución da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas pola que se fai pública a declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do aproveitamento hidroeléctrico no río Verdugo da central de Ramallal modificada, promovido pola empresa Minicentrales del Verdugo, S.L. no termo municipal da Lama, Pontevedra, por acordo do Consello da Xunta do 10 de marzo de 2005.

* CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS
· Cédula da Delegación Territorial da Coruña pola que se fai pública unha relación de notificacións de resolucións de recursos de alzada de expedientes sancionadores.
· Cédula da Delegación Territorial da Coruña pola que se fai pública unha relación de notificacións de resolucións de expedientes sancionadores.
· Cédula da Delegación Comarcal de Ferrol pola que se fai pública unha relación de notificacións de aperturas e pregos de cargos de expedientes sancionadores.
· Cédula da Delegación Comarcal de Vilagarcía de Arousa pola que se fai pública unha relación de notificacións de propostas de resolución de expedientes sancionadores.


* CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
· Resolución da Delegación Provincial de Pontevedra de notificación da proposta de resolución do expediente sancionador que se cita (incendios-Pontevedra).
· Cédula da Delegación Provincial da Coruña pola que se notifica a incautación da garantía provisoria no expediente de alleamento de aproveitamentos forestais que se cita.
· Cédula da Delegación Provincial da Coruña de notificación das propostas de resolución dos procedementos sancionadores de residuos que se citan.

* CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS
· Edicto da Delegación Provincial da Coruña polo que se require documentación aos beneficiarios de pensións non contributivas da Seguridade Social, relacionados no anexo.
· Edicto da Delegación Provincial da Coruña polo que se require documentación aos solicitantes de pensións non contributivas da Seguridade Social, relacionados no anexo.
· Edicto da Delegación Provincial da Coruña polo que se notifican as resolucións ditadas sobre as pensións non contributivas da Seguridade Social, relacionadas no anexo.

* AUGAS DE GALICIA
· Resolución pola que se somete a información pública o proxecto sectorial relativo á modificación do aproveitamento hidroeléctrico de San Pedro de Mezonzo, Central de Tambre-Cabalar, no río Tambre, nos concellos de Vilasantar e Boimorto, do que é titular Unión Fenosa Generación, S.A.

* INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
· Resolución pola que se anuncia a licitación, polo sistema de concurso aberto e tramitación ordinaria, da contratación do proxecto e obra de construción de 30 vivendas, garaxes e rochos no Barco de Valdeorras, Ourense.
· Resolución pola que se anuncia a licitación, polo sistema de concurso aberto e tramitación ordinaria, da contratación do proxecto e obra de construción de 14 vivendas en Carballeda de Avia, Ourense.

* INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO
· Anuncio da Delegación Provincial da Coruña polo que se corrixen erros no de emprazamento do interesado que se sinala para ser notificado por comparecencia no expediente que se cita.
· Anuncios da Delegación Provincial da Coruña polos que se emprazan os interesados que se sinalan para ser notificados por comparecencia nos expedientes que se citan.

* SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
· Resolución da Xerencia Xeral do Complexo Hospitalario de Ourense pola que se fai pública a adxudicación do contrato do servizo de custodia e xestión de documentación clínica deste complexo hospitalario.
· Corrección de erros.

b) Da Administración Local

* CONCELLO DE BARRO
· Anuncio de aprobación definitiva do Plan parcial SU-I-2 en Sequeiros, Portela de Concello de Barro.

* CONCELLO DE LUGO
· Anuncio.
* CONCELLO DE OUTEIRO DE REI
· Anuncio de alleamento de parcela por pública poxa e procedemento aberto.

* CONCELLO DE POIO
· Anuncio.

* CONCELLO DE QUIROGA
· Información pública.

* CONCELLO DE VIMIANZO
· Aprobacion inicial do Plan especial de reforma interior das unidades de actuación UA5 e UA6.

c) Outros Anuncios

* CARBOAR, SOC. COOP. GALEGA
· Anuncio de fusión por absorción de cooperativa.

* O RODO, SOC. COOP. GALEGA
· Anuncio de fusión por absorción de cooperativa.

* S. COOP. AGAME
· Anuncio.
Gabinete de Comunicación da Xunta de Galicia